Menu

Gebruikersovereenkomst Device en gebruikersprotocol

De ondergetekenden:

Partijen
 1. Het bevoegd gezag van Amsfort College, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, Columbusweg 40, 3814 WE, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J.B. Nijhof, directeur, hierna genoemd: “School of schoolorganisatie”
 2. Naam en personalia van de leerling
 3. Naam en personalia van de ouders/verzorgers tezamen verder te noemen de leerling;
In aanmerking nemende:
 1. dat de leerling om het onderwijs te volgen de beschikking wenst te verkrijgen over een device voor school, verder het device genoemd;
 2. dat de school met haar leverancier overeenstemming heeft bereikt omtrent de koop en levering van het device en de school bereid is deze tegen de hierna te noemen voorwaarden in gebruik te geven aan leerling;
 3. dat de school Smart2Scool opdracht heeft gegeven om onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid de facturering en automatische incasso te verzorgen voor haar diensten.
 4. dat partij 2 en 3 beide contractant zijn bij deze overeenkomst en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de naleving van deze overeenkomst;
 5. dat de overeenkomst tussentijds enkel beëindigd kan worden door betaling van het aantal resterende termijnen in een keer;
 6. dat de specificaties van deze overeenkomst zijn terug te vinden in de beveiligde Smart2Scool omgeving, waarvoor gebruiker gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt bij de start van de incasso.;
 7. dat deze overeenkomst bestaat uit de gebruikersovereenkomst, de Digitale Machtiging en de orderbevestiging, deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden;
 8. dat gedurende de looptijd en alle te betalen termijnbetalingen van deze overeenkomst het device juridisch en economisch eigendom blijft van de school;
 9. De persoonlijke gegevens van de leerling worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet Privacygegevens en enkel gebruikt voor het doen en uitvoeren van deze overeenkomst.

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Overeenkomst

 1. De school geeft het device in gebruik aan de leerling met ingang van de uitleverdatum;
 2. De levering zal voor rekening van de school geschieden door een door school te selecteren leverancier;
 3. Deze gebruikersovereenkomst betreffende het device komt tot stand door de ondertekening van deze gebruikersovereenkomst, het in orde maken van de Digitale Machtiging en de orderbevestiging via de webshop tezamen met het voldoen van een evt. borg/aanbetaling en een eerste maandtermijn (zie uw bestelling in de webshop).
 4. Indien de leerling de bestelling voor het device heeft geplaatst en het device vervolgens niet afneemt, is de leerling toch gehouden alle schade die de school daardoor lijdt te vergoeden.

Artikel 2 Duur

 1. Deze gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor de door de school met u overeengekomen tijd;
 2. De leerling dient het device binnen de afgesproken duur dan wel bij beëindiging van de overeenkomst op eerste verzoek in volledige staat het device incl. alle accessoires te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt de leerling zich tot betaling van de aanschafwaarde van de apparatuur aan bevoegd gezag in een keer;
 3. Na het verstrijken van de duur en indien alle termijnen zijn voldaan, wordt het device eigendom van de leerling, tenzij de leerling uiterlijk binnen twee maanden het device in werkende en onbeschadigde staat, ter beoordeling aan de leasemaatschappij of de school, bij de school inlevert. In dat geval wordt de evt. borg geretourneerd (geldt alleen voor zover afgesloten in de webshop).

Artikel 3 Beëindiging

 1. Indien de overeenkomst voortijdig beëindigd wordt op initiatief van de leerling, omdat hij/zij de school vroegtijdig verlaat, zijn er twee mogelijkheden:
  • Het resterende bedrag wordt ineens voldaan. Het resterende bedrag kan per overschrijving worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.
  • De leerling levert de iPad in goede staat met toebehoren in en de school neemt het resterende bedrag, dat nog open staat over. In beide gevallen dienen ouders vooraf contact op te nemen met de schoolleiding.
 2. Indien betaling uitblijft, kunnen we in overleg met de school de incasso in zijn geheel stopzetten en alle resterende termijnen ineens opeisen/de vordering uit handen geven. De leerling dient overigens het device dan in te leveren op school. Dit alles gaat in goed overleg met de school, en is alleen bij hoge uitzondering.

Artikel 4 Prijs

 1. Voor het in gebruik krijgen van het device en de aanvullende diensten betaalt de leerling een bedrag van zoals overeengekomen in de webshop;
 2. Dit bedrag dient voor de eerste van iedere maand te zijn voldaan/te zijn geïncasseerd;
 3. Bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst zal de leerling een aanbetaling/borg verschuldigd zijn plus de eerste maandtermijn ter zekerheid van nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (zie bestelling webshop). Pas na ontvangst van de aanbetaling en de eerste termijnbetaling zal de device worden uitgeleverd door de leverancier;

Artikel 5 Betalingen Smart2Scool

 1. Voor de betaling van het maandelijkse termijnbedrag en de aanbetaling/borg, maakt de school gebruik van de diensten van Smart2Scool;
 2. De leerling dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor het up to date houden van kloppende gegevens in de administratie en geeft deze wijzigingen per e-mail door aan Smart2Scool;
 3. De overeenkomst tussen de school en de leerling is pas van kracht als het eerste termijnbedrag en evt. de aanbetaling/borg succesvol zijn geïncasseerd door Smart2Scool(zonder stornering);
 4. Bij de overeenkomst hoort een Digitale Machtiging, deze wordt digitaal ondertekend met de bankpas van de rekening waarvandaan Smart2SCool maandelijks zal incasseren;
 5. Met het (digitaal) ondertekenen verklaart de rekeninghouder tevens dat deze contracthouder is van de gebruikersovereenkomst;
 6. De leerling is verplicht altijd zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer; bij een stornering is Smart2Scool direct gerechtigd de storneringskosten hiervoor tegen kostprijs opnieuw te incasseren/in rekening te brengen;
 7. De leerling dient het verschuldigde termijnbedrag steeds op tijd te voldoen. De maandtermijnen dienen steeds voor de eerste dag van de desbetreffende maand te zijn geïncasseerd c.q bijgeschreven op de bankrekening van Smart2Scool. De overige verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald;
 8. Indien de rekening niet voor de vervaldatum kan worden geïncasseerd (twee pogingen), dan is de leerling in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De leerling ontvangt een herinneringsbericht waarin Smart2Scool vraagt aan de leerling de rekening alsnog handmatig te voldoen nadat dit bericht is verstuurd. Mocht de betaling binnen de aangegeven betaaldatum uitblijven, dan brengt Smart2Scool rente en kosten in rekening.
 9. De rente en kosten die verband houden met het innen van de maandtermijn dienen door de leerling voldaan te worden, en Smart2Scool heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op de factuurbedrag;
 10. Voor elke niet-tijdige betaling is Smart2Scool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke incassokosten;
 11. De leerling is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de gebruikersovereenkomst te beëindigen, wanneer door al dan niet aan de leerling te wijten omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van het device, dit doet zulks aan de betalingsverplichtingen van de leerling niets af;
 12. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het beëindigen van de overeenkomst;
 13. Indien er sprake is van bewindsvoering en/of schuldsanering, dient de gebruiker dit onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan [email protected] (tevens plicht van de leerling);

Artikel 6 In ontvangst name en gebruik van het device

 1. De leerling controleert het device bij ontvangst. Als alles in orde is, dient het ontvangstformulier te worden ondertekend voor akkoord ontvangst;
 2. De leerling is verplicht als een goed huisvader voor het device te zorgen en het enkel te gebruiken, waarvoor het bedoeld is;
 3. De school heeft een bindend gebruikersadvies opgesteld voor het gebruik van het device en het gebruik van het internet;
 4. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de leerling dit protocol te hebben gelezen en zich hieraan te houden. Zie artikel 8.

Artikel 7 Verzekering

 1. Bij vragen over en schademeldingen dient de leerling rechtstreeks de Verzekeraar te benaderen (bij de leerling/school bekend);
 2. Bij schade, diefstal of verlies stelt de school voor maximaal vijf schooldagen een vervangend device beschikbaar tot het moment dat het eigen device gerepareerd is, de verzekering heeft uitgekeerd voor aanschaf van een vervangend exemplaar of er overeenstemming is tussen de verzekeraar en de leerling over de wijze waarop wordt omgegaan met verlies;
 3. Er geldt een eigen risico voor de leerling van € 50,00 per gebeurtenis.
 4. Alleen met de meegeleverde hoes die door de verzekeringsmaatschappij goedgekeurd is en ook daadwerkelijk wordt gebruikt, is het device verzekerd;
 5. De verzekering kan worden geïncasseerd, door de verzekeraar rechtstreeks, de leverancier dan wel Smart2Scool.

Artikel 8 Gebruik (rechten en plichten van de gebruiker) ICT

 1. De leerling zal voor service van de geleverde device altijd contact opnemen met de ICT-afdeling op de school, deze is het eerste aanspreekpunt;
 2. De leerling verklaart het device in goede staat te hebben ontvangen en deze niet aan derden beschikbaar te stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden;
 3. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen, waardoor de garantie van het device kan komen te vervallen;
 4. De leerling is verplicht de nodige zorg te betrachten bij het gebruik, vervoer en de opslag van de device, zodanig dat het naar behoren functioneren van het device gewaarborgd blijft;
 5. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden, net als het hebben van afbeeldingen over deze onderwerpen op het device;
 6. Het is de leerling verboden het device te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de onderwijsdoelstellingen of het aanzien van de school schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden;
 7. De leerling is op de hoogte dat de school het device bestemd heeft voor gebruik ten aanzien van leerdoeleinden. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de leerling in met deze regels. Tevens verklaart de leerling zich bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om dit gebruik te kunnen onderbouwen;
 8. De leerling zal maatregelen treffen zodat risico’s voor het beschadigen, in ongerede raken of verloren gaan van het device bij normaal functioneel gebruik tot een minimum beperkt blijven. Dit geldt zowel buiten school, thuis als in onderweg;
 9. In geval van schade of diefstal van het device is de leerling verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij de school te melden, zodat er een vervangend device beschikbaar kan worden gemaakt;
 10. Bij verlies of diefstal van het device dient de leerling dit onmiddellijk schriftelijk te melden en hiervan binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Een kopie van de aangifte dient te worden ingeleverd bij de verzekeraar.
 11. De kosten van schade of verlies van het device, waarbij is vast komen te staan dat deze ontstaan is door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de gebruiker, komen onder alle omstandigheden voor rekening van de leerling;
 12. Privégebruik altijd in overleg met de school binnen de grenzen van het redelijke toegestaan, maar mag de functionaliteit van het device ten behoeve van het schoolwerk niet beïnvloeden;
 13. Het is de leerling niet toegestaan om zelf of door derden kleine of grote reparatie(s) aan het device uit te (laten) voeren;
 14. De door de school op het device aangebrachte eigendoms- c.q. identificatiekenmerken mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden;
 15. Eventueel aan de leerling uitgereikte wachtwoorden en/of pincodes, zijn strikt persoonlijk en dient de gebruiker strikt geheim te houden;
 16. Bij schade aan het device, dient de leerling dit onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan de verzekeraar;
 17. Indien er sprake is van bewindsvoering en/of schuldsanering, dient de gebruiker dit onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan [email protected]

Artikel 9 Iets niet goed en dan?

 1. Wanneer een storing optreedt aan het device, meldt de leerling deze eerst tijdens het daartoe ingerichte spreekuur aan de ICT-coördinator van de school. Wanneer de storing niet door de school te verhelpen blijkt, wordt de leerling verwezen naar www.123schademelden.nl Hier kan de schade ingediend worden.
 2. Partij 2 en 3 hebben de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het device, de school zal, indien nodig, ondersteuning bieden bij de contacten met Smart2Scool om het device gerepareerd te krijgen.

Heeft u vragen over de uitlevering van het device, vragen over het device of over de door u afgesloten verzekering?

Hiervoor kan de leerling zich wenden de leverancier of Smart2Scool.

Heeft u vragen over termijnbetalingen, digitale machtiging, wijzigen bankrekeningnummer en/of verdere vragen omtrent betalingen, kunt u contact opnemen met:

Smart2Scool, Bergweidedijk 2, 7418 AD Deventer – tel.: 088-0071010 – e-mail adres: [email protected]

Gebruikersprotocol

 1. Rechten en plichten leerling
  • De leerling verklaart de iPad en bijbehorende beschermhoes in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden;
  • Het is de leerling niet toegestaan zonder toestemming van de onderwijsinstelling wijzigingen in de configuratie van de iPad aan te brengen of de beheerprofielen te verwijderen. Installatie van illegaal verkregen software is niet toegestaan; zie hiervoor ook beheer en privacy;
  • De leerling is ervan op de hoogte dat de onderwijsinstelling het gebruik van de iPad door de leerling mag controleren op het zakelijk gebruik van de iPad. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de leerling in met deze controle. Tevens verklaart de leerling zich bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen. Onder “zakelijk” gebruik dient in dit kader te worden begrepen, gebruik overeenkomstig de onderwijsdoelstelling;
 2. Beheer en Privacy
  • Het is de leerling niet toegestaan video- en foto-opnamen met de iPad te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent en de te filmen personen;
  • Tot het moment van beëindiging van de schoolgang van de leerling is de iPad in beheer van de school. Om dit beheer goed uit te kunnen voeren zijn op de iPad zogenaamde managementprofielen geïnstalleerd die niet verwijderd mogen worden. Voor het opnieuw installeren van de profielen wordt aan ouder / wettelijk vertegenwoordiger kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50 euro per incident;
  • Alle leerlingen krijgen een door school beheerde Apple ID. Dat betekent o.a. dat leerlingen recht hebben op 200 GB iCloud opslagruimte;
  • Het beheer wordt door de school uitgevoerd middels een beheeromgeving die inzage geeft in de locatie van de iPad, wanneer deze gebruikt wordt, welke apps zijn geïnstalleerd en die de beheerder de mogelijkheid geven mee te kijken op het scherm;
  • De door de onderwijsinstelling aangestelde beheerder heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Beheerder zal de privacy van de leerling m.b.t. het gebruik van de iPad zoveel mogelijk respecteren;
  • Het is beheerder alleen toegestaan aan de schoolleiding melding te doen van de locatie en of activiteiten op de iPad in geval van diefstal of vermeend misbruik van de iPad. Dit ter beoordeling van de schoolleiding;
  • Docenten kunnen functies op de iPad tijdelijk blokkeren, ter bevordering van het onderwijskundig proces;
  • Docenten kunnen in het lokaal meekijken op het scherm van de leerling t.b.v het onderwijskundig proces;
  • De software op de iPads wordt onderhouden door de leveranciers van die software, in de vorm van periodieke updates. Het kan zijn dat er met zo'n update nieuwe functies beschikbaar komen die een raakvlak hebben met deze overeenkomst, bijvoorbeeld op gebied van privacy. In een dergelijk geval wordt een aanvulling op deze overeenkomst opgesteld en ter acceptatie aan u voorgelegd.

Middels akkoordverklaring op https://amsfortcollege.amac.nl gaat ouder/verzorgen akkoord met de voorwaarden zoals in deze overeenkomst opgesteld.

Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken
Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken