Menu

Algemene Voorwaarden (versie 1.2)

Let op: dit is versie 1.2 van de Algemene Voorwaarden van A-Mac B.V.. Klik hier voor de meest recente versie.

 

Artikel 1. Definities

Amac: de besloten vennootschap A-Mac B.V. (“Amac”) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30194102;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Producten en/of Diensten koopt voor privégebruik;

Niet-consument: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen Consument is;

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon, Consumenten of Niet-consument, die Producten en/of Diensten koopt van Amac;

Producten: goederen tot koop waarvan de Koper zich tegenover Amac verbindt, zoals computers, randapparatuur en/of software, danwel goederen die ter reparatie of vervanging  aan Amac worden aangeboden;

Diensten: de door of namens Amac, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, reparaties en onderhoud en vervanging van onderdelen en/of goederen;

Software: computerprogrammatuur;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Amac en Koper;

Koop op afstand: een overeenkomst tussen Amac en Consument in de zin van artikel 7:46a BW en welke tot stand komt door middel van een door Amac georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en waarbij gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

10 Online winkel: de digitale winkel van Amac via haar website www.amac.nl;

11 Winkel: alle (inloop)vestigingen van Amac;

12 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten, leveringen door Amac aan Koper en het door Amac (al dan niet onder garantie) verrichten van reparatiewerkzaamheden aan producten. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt voor Consumenten of alleen voor Niet-consumenten of bij aankopen in de Winkel dan wordt dat vermeld. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn.

Voor Overeenkomsten die tot stand komen via de Online winkel gelden de bijzondere bepalingen uit artikel 10 die bij voorrang gelden in geval van tegenstrijdigheid met de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door Amac aan Koper. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Inzage

Bij het betreden van een Winkel van Amac wordt aan (potentiële) Kopers op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat Amac beschikt over Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten Overeenkomsten en welke ter inzage liggen in iedere vestiging van Amac. Deze Algemene Voorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar en worden op verzoek van Koper kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.amac.nl.

2.3 Wijziging

Amac behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

2.4 Vernietigbare bepaling

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Amac en de Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en orders  

3.1 Aanbiedingen

Alle door Amac gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Indien vermeld zijn aanbiedingen geldig gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn.

3.2 Totstandkoming Overeenkomst

Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen Overeenkomsten niet tot stand door het plaatsen van een order, doch uitsluitend door een schriftelijke bevestiging van de order door Amac. De orderbevestiging worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Koper onverwijld bezwaar daartegen is gemaakt. 

3.3 Order

Iedere order van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Koper om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen. Amac aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat zij de order bevestigt. Amac is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren. Indien Amac een order heeft aanvaard dan heeft zij alsnog het recht om de aanvaarding in te trekken indien de betreffende Producten en/of Diensten niet meer binnen afzienbare termijn leverbaar zijn.

3.4 Informatie aanbieding

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Amac kenbaar worden gemaakt in haar Winkel of Online winkel, via e-mail of andere communicatiemiddelen met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod (zulks ter beoordeling van Amac) binden Amac niet. Afwijkingen geven aan Koper geen recht, aflevering en/of betaling van Producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding. De door Amac gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Amac en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld. Het valt onder de verantwoordelijkheid van Koper om voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst te onderzoeken of de Producten voldoen aan de door haar gewenste eisen en specificaties.

 

Artikel 4. Koopprijs en betaling

4.1 Koopprijzen

De overeengekomen koopprijs is als volgt bepaald:

a. Indien de Overeenkomst tot stand komt in de Winkel of Online winkel: de koopprijs die vermeld staat op het prijskaartje in de Winkel respectievelijk op de website van de Online Winkel en behorende bij het Product.

b. Indien de order voor het Product en/of Dienst door Amac is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de koopprijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;

c. Indien de order door Amac op andere wijze dan als bedoeld in sub b is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van Amac, die van kracht zijn op de datum van de order.

Van koopprijzen met een schrijffout kan geen nakoming worden geëist. 

4.2 Prijsverhoging

Indien na de datum van de aanbieding of na het totstandkomen van een Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Amac gerechtigd de overeengekomen koopprijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Niet-consumenten niet het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.3 Betaling

De prijzen voor Consumenten zijn telkens vermeld inclusief btw. De prijs is exclusief bezorg-, en verzekeringskosten voor vervoer van Producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Amac is geheel vrij in de keuze van transport. Amac is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de Koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betaling dient in contanten, pinbetaling, bancair, per creditcard of door middel van tegoed- en cadeaubonnen plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen. Behoudens contante verkoop of verkopen bij vooruitbetaling in de Winkel of Online Winkel, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Amac kan naar eigen keuze eerdere betaling verlangen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst. Bij reserveringen kan Amac een aanbetaling verlangen van minimaal 10% van de koopprijs.

In het geval dat Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Amac gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst te ontbinden, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.

4.3.1 Betalingsverplichting  Consument

In het geval een Consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Amac, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.3.2 Betalingsverplichting  Niet-consument

In het geval een Niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Amac, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.4 Incasso

Indien Amac na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Koper alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder inbegrepen de daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van advocaten, deurwaarder en andere gemaakte kosten. De door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,- indien de Overeenkomst bestaat het uit leveren van Producten en een minimum van € 85,- indien de Overeenkomst bestaat uit het verrichten van Diensten. 

4.5 Opschorting

Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Amac niet het recht op verrekening of opschorting.

 

Artikel 5. Aflevering

5.1 Verlies en schade

Het risico voor verlies van of schade aan de door Koper van Amac gekochte Producten gaat over vanaf de juridische cq. feitelijke levering aan de Koper en/of een door Koper aangewezen derde. Aflevering vindt plaats bij aankoop in de Winkel of op een ander door de klant opgegeven adres in het geval van online of Niet-consumenten aankopen. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

5.2 Termijnen levering

a. Voor Niet-consumenten zijn de door Amac genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Amac in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

b. Bij Consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient Amac in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van minimaal 14 dagen tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig dagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

5.3 Overmacht en opschorting

Indien Amac door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Amac gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Amac op betaling door de Koper van de reeds door Amac verrichte leveranties of prestaties, dan wel is Amac gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Amac alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van Amac is sprake, indien Amac verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Amac, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van Amac aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is Amac op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de Koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

 

Artikel 6. Retourneren en ruilen

De Koper kan bij elke Winkel in Nederland een in een Nederlandse Winkel van Amac aangekocht Product omruilen onder de in dit artikel genoemde voorwaarden.

6.1 Retournering met originele kassabon

Retournering van een bij Amac gekocht Product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop. Amac is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon te honoreren, indien de Koper binnen 14 dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. De Koper moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.

b. Het Product dient aangekocht te zijn in een vestiging van Amac in Nederland.

c. Het Product inclusief eventuele accessoires moet compleet en onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt.

d. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken.

e. Het Product is ongebruikt.

6.2 Retournering zonder originele kassabon

Retournering van een bij Amac gekocht Product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is alleen mogelijk met originele kassabon. Indien Amac uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, niettemin bereid is het bij Amac gekochte product zonder originele kassabon terug te nemen, geschiedt dit alleen tegen ruiling voor een ander Amac Product of tegen uitreiking van een tegoedbon.

6.3 Uitsluiting retour

Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

a. Prepaidpakketten;

b. Softwarepakketten;

c. Licentiegebonden producten;

d. Desktopcomputers en notebooks;

e. Hygiënische producten (koptelefoons en dergelijke)

f. Verbruiksartikelen (inktcartridges, toners en dergelijke) 

g. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk) of speciaal voor de Koper bestelde producten. Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn Producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de Koper of derden.

6.3 Tegoed- en cadeaubonnen

Tegoedbonnen en cadeaubonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoed- of cadeaubon, ontvangt de Koper in beginsel een nieuwe tegoed- of cadeaubon.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Betalingsverplichting

De eigendom van alle door Amac aan Koper geleverde Producten blijft bij Amac, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Amac heeft voldaan en gaat pas dan over op Koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Amac is nagekomen. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde. Eventuele uitgekeerde schadepenningen die in de plaats treden van de Producten komen toe aan Amac.

7.2 Verpanden

Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Amac te bewaren. 

7.3 Beslag

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten van Amac, is de Koper verplicht Amac en de beslaglegger daarvan dadelijk op de hoogte te stellen. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Amac zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient Amac tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

 

Artikel 8. Non-conformiteit

8.1 Aanvaarding Producten

De Koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Amac geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.  Door Niet-consumenten moeten alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan Amac binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.

Consumenten dienen Amac binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.

8.2 Ondeugdelijk Product

Op voorwaarde dat de Koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Amac de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Amac redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Amac met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.

Indien en voor zover er problemen zijn met de software op Producten kan Amac daarvoor niet worden aangesproken: problemen met software maken het Product niet ondeugdelijk.

 

Artikel 9. Garanties en reparaties

9.1 Garantie van de leverancier

Door leveranciers of licentiegevers aan Amac gegeven (fabrieks)garanties voor Producten zullen steeds aan Kopers worden overgedragen. Indien het Product binnen de van toepassing zijnde (fabrieks)garantietermijn een gebrek vertoont, zal Amac of haar leverancier of de licentiegever het Product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het Product aan Amac is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de Koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het Product). Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van Consumenten niet aan.

9.2 Vervallen garantie

Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een gebruik dat afwijkt van het normale gebruik en/of is veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Amac is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, verminking, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, softwareproblemen, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende Product niet-geautoriseerd service centre. Amac berekent de kosten van reparaties door aan de Koper bij Producten waarvan geen sprake is van non-conformiteit.

9.3 Geen garantie

Amac geeft geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd, (deels) onleesbaar of gewijzigd of indien de zaak gedemonteerd is (geweest).

9.4 Melden defect product

Bij een defect van een Product waarvoor garantie geldt of indien sprake is van non-conformiteit als bedoeld in artikel 8, dient Koper zich onmiddellijk te melden bij Amac. Als Koper binnen 14 dagen na aankoop zich heeft gemeld dan wordt het Product in beginsel (kosteloos) omgeruild, tenzij Amac redelijkerwijs tot de conclusie komt dat het Product tijdens de verkoop niet defect was of geen sprake is van garantie. Indien Koper zich in de periode tussen 14 dagen en 6 maanden na de aankoop alsnog meldt met een defect Product, dan zal Amac beoordelen of sprake is van een rechtsgeldige garantieclaim. Voor zover Koper zich meer dan 6 maanden na de aankoop meldt met een garantieclaim, dan dient Koper te bewijzen dat het Product op het moment van de verkoop al defect was.  Bij melding van een defect dient de Koper steeds uitdrukkelijk voorafgaand te melden dat aanspraak wordt gemaakt op garantie.

9.5 Non-conformiteit

Na de garantieperiode maar tijdens de economische levensduur van een Product, moet de Koper kunnen aantonen dat een Product non-conform is en het Product juist is gebruikt. Als door een reparatie vanwege non-conformiteit de economische levensduur wordt verlengd, dan kan Amac een deel van de reparatiekosten aan de Koper in rekening brengen naar rato van de verlenging van de economische levensduur. Ook bij vervanging kan Amac kosten in rekening brengen naar rato van de verlengde economische levensduur. Bij vervanging houdt Amac zich het recht voor een technisch gelijkwaardig Product te leveren.

9.6 Aankopen buiten Nederland en Amac

Buiten Nederland of buiten de Winkel van Amac gekochte Apple producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van Amac in Nederland, mits het betreffende Product in Nederland bij Amac te koop is of te koop is geweest. Koper kan rechten die hij heeft of had jegens de oorspronkelijke verkoper van het product niet geldend maken jegens Amac.

9.7 Garantie reparatie tegen betaling

Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Amac of haar leverancier een beperkte garantie van 90 dagen, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Amac garandeert alsdan (1) dat de behandeling op een juiste en professionele wijze zal worden uitgevoerd en (2) dat alle onderdelen die worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden geen gebreken zullen tonen, behoudens indien anders gespecificeerd door Amac. Als een vervangend onderdeel en/of Product gedurende de garantieperiode van het onderdeel een gebrek vertoont, zal Amac, naar eigen keuze: (1) het onderdeel repareren door gebruik te maken van nieuwe, gebruikte of herstelde vervangende onderdelen of Product (2) het onderdeel vervangen door een nieuw, gebruikt of hersteld gelijkwaardig onderdeel of Product of (3) de reële marktwaarde van het onderdeel te vergoeden. Om aanspraak te maken op de garantie moet Koper voor eigen rekening het Product terugbrengen naar één van de inname-locaties van Amac.

9.8 Afgifte reparatie

Gerepareerde producten waarvan de kosten door de Koper moeten worden betaald, worden uitsluitend tegen betaling van het totaalbedrag afgegeven. Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele innamebewijs van Amac worden afgegeven. Amac is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele innamebewijs van Amac de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is. Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Amac de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Amac het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

9.9 Bewaartermijn reparatie

Indien de Koper, al dan niet op basis van garantie, Amac opdracht heeft gegeven tot reparatie van een Product en het Product wordt niet binnen 60 dagen nadat het Product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan is Amac gerechtigd om administratie- en opslagkosten voor het Product in rekening te brengen aan Koper. De opslagkosten worden vastgesteld op een bedrag van € 2,00 per dag, ingaande vanaf de dag waarop aan Koper kenbaar is gemaakt dat het Product gereed is (bij Niet-Consumenten is dat bedrag exclusief btw). Na voldoening van alle kosten wordt het Product aan Koper vrijgegeven.

Indien de Koper, al dan niet op basis van garantie, Amac opdracht heeft gegeven tot reparatie van een Product en het Product wordt niet binnen 90 dagen nadat het Product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de Koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde Product ten gunste van Amac (het Product wordt daardoor eigendom van Amac). De Koper zal alsdan Amac vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De Koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het Product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.

9.10 Uitvoering reparatie

Producten kunnen door Koper ter reparatie worden aangeboden aan Amac. Koper dient alsdan het daarvoor bestemde innameformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Na ontvangst van het Product zal door Amac (of een door haar ingeschakelde derde) een diagnose worden uitgevoerd om (de oorzaak van) het defect vast te stellen. Amac probeert zo veel mogelijk bij de inname van de producten te beoordelen of sprake is van reparatie onder garantie.

Amac zal de reparatie van het  Product uitvoeren tegen de voorafgaand aangegeven kosten, eventueel te vermeerderen met (aanvullende) kosten voor te vervangen onderdelen welke na een diagnose middels een prijsopgave aan Koper per email worden voorgelegd. Indien de reparatiewerkzaamheden plaatsvinden op basis van garantie dan dient dat expliciet te zijn overeengekomen tussen Amac en Koper.

Amac behoudt zich het recht voor om het Product zonder uitgevoerde reparatie aan Koper te retourneren en de kosten voor de diagnose aan Koper door te berekenen, indien tijdens de werkzaamheden van Amac een defect of fout naar voren komt die ontstaan is door software, het gebruik van onderdelen die oorspronkelijk niet bij het Product waren inbegrepen of vanwege schade die is ontstaan door verkeerd gebruik, misbruik, door (andere) oorzaken van buitenaf of schade veroorzaakt door de vervoerder of ongeautoriseerd servicepunt.

Indien het  uitvoeren van de werkzaamheden door Amac arbeid en/of onderdelen vergt die niet eerder zijn gespecificeerd dan mag Amac Koper om toestemming vragen voor een nieuwe schatting van de kosten. Indien Koper niet akkoord gaat met deze kosten dan mag Amac het Product ongerepareerd retourneren en is Koper gehouden om de kosten van de diagnose (en eventueel reeds verrichte werkzaamheden) te vergoeden aan Amac. Indien Koper niet tijdig reageert is het bepaalde in artikel 12.6 van toepassing.

Amac staat in voor het deugdelijk en werkzaam vervangen van onderdelen volgens opdracht, maar kan niet garanderen dat schade op andere onderdelen op een later tijdstip als gevolg van vocht-, val-, druk- of stootschade alsnog kunnen manifesteren. 

9.11 Vervangen van onderdelen  of Product

Bij het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden aan het Product kan Amac nieuwe of qua betrouwbaarheid en prestatie zo goed als nieuwe onderdelen of Product(en) gebruiken. Alle vervangen onderdelen of Product(en) worden eigendom van Amac. De vervangende onderdelen worden eigendom van de Koper. Op geleverde vervangende Product of onderdelen en plaatsing ervan zit 90 dagen garantie of de garantie van originele overeenkomst.

9.12 Aansprakelijkheid reparatie en reserve kopie

Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Amac is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De Koper dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

9.13 Verlengde Amac garantie

1. Wanneer er sprake is van een aankoop van een Apple product bij Amac door een Consument dan geeft Amac een extra garantie. Deze garantie is van toepassing op alle Apple producten in het assortiment. Al deze bij Amac nieuw verkochte producten krijgen 2 jaar garantie vanaf de datum van aankoop, ongeacht de garantietermijn van de fabrikant.

2. Uitgezonderd van 2 jaar garantie zijn 

a) accu's en batterijen van het merk Apple

b) adapters van het merk Apple

c) harde schijven van het merk Apple en andere merken

d) overige bijgeleverde accessoires van het merk Apple

e) ex-demo en open box artikelen

f) aankopen gedaan door Niet-consumenten

Voor niet-Apple producten geldt de verlengde garantie niet.

 

Artikel 10. Koop op afstand 

10.1 Registratie en inloggen

De Koper kan uit het aanbod via de Online winkel artikelen kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de Koper gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd en een wijze van betaling te kiezen. De Koper moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Amac gaat uitsluitend Overeenkomsten aan met Kopers, die wonen in Nederland. De website bezoeken zonder daadwerkelijke Overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie.

10.2 Prijzen Online Winkel

Prijzen op de Online Winkel staan aangegeven bij de artikelen en zijn inclusief btw. Bij bestelling of betaling wordt de Koper gevraagd de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. De Koper ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven emailadres, met welke ontvangstbevestiging de Overeenkomst tot stand komt. Amac is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren.

10.3 Betalingsmogelijkheden

Bij bestellingen via de Online winkel kan de Koper kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt. Een remboursbetaling vindt contant plaats dan wel op een wijze als door de vervoerder bepaald. 

10.4 Koop ontbinden

In het geval van een Koop op afstand geldt voor Consumenten het volgende: Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een Product ontbinden. Amac mag om een schriftelijke bevestiging vragen. 

Ontbinding is uitgezonderd voor :

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur (zoals softwareproducten) en vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken. 

verbruiksartikelen zoals cartridges en toners waarvan de verpakking is geopend. 

 hygiënische producten (zoals koptelefoons en dergelijke). 

producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (zoals maatwerk of op bestelling gefabriceerde producten).

producten die voor verkoop ongeschikt zijn geworden of zijn gebruikt. 

10.5 Retourzending

De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de Consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

10.6 Levering

Als plaats van levering geldt het huisadres dat de Koper aan Amac heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de Koper tijdens de bestelling is geselecteerd. Amac zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Voor Consumsnten is uitsluitend een leveringsadres mogelijk in Nederland. Bij Niet-Consumenten kan ook geleverd worden op een adres buiten Nederland.

 

Artikel 11. Reservering van Producten

 De klant kan een Product reserveren. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, maar Amac kan voor sommige Producten een aanbetaling eisen van minimaal 10% van de koopprijs. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk door Amac gemeld. 

Indien de klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen via de telefonische klantendesk van Amac of in samenwerking met een verkoopmedewerker in de betreffende Amac Winkel. Amac bericht de klant, zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald in de Winkel.

Amac houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product maximaal 3 werkdagen beschikbaar.

Amac behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren alsmede de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen te bepalen.

 

Artikel 12. Diensten

Indien Amac Diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in dit artikel en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de  bepalingen in dit artikel. Amac zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

12.1 Aanbieding

Amac spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van Diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. Amac behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door Koper aanvaard is, behoudt Amac zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

12.2 Derden

Indien naar het oordeel van Amac derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de Koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.

12.3 Vertraging dienst

Amac spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Amac is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

12.4 Informatie- en onderzoeksplicht Koper

De Koper dient Amac op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat Amac de diensten kan verlenen. Tevens dient de Koper  onderzoek te doen naar het Product of hetgeen wat hij/zij verwacht van een Product aanwezig is alvorens tot aankoop over te gaan.

12.5 Backup

De Koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat Amac de Diensten uitvoert. 

12.6 Meerwerk

Indien er sprake is van meerwerk is Amac gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Amac aan Koper schriftelijk worden medegedeeld. De Koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Amac.

12.7 Training

Voor zover de Diensten bestaan uit het verzorgen van educatie c.q. training is Amac gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de Koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is Amac gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren.  Amac is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Auteursrechten en overige rechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde Software of andere Producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten - berusten uitsluitend bij Amac en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

13.2 Kopiëren

Het is Koper niet toegestaan deze Producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door Amac vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van Amac.

13.3 Reservekopie

De Koper heeft het recht een reservekopie van de Software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de Software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar. 

13.4 Kennis vergaring

Amac behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14. Vrijwaringen

De Koper vrijwaart Amac voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen Amac en de koper gesloten Overeenkomst worden gebruikt.

Indien de Koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of Software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of Software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Schade

Amac is aansprakelijk voor directe schade die Koper lijdt en die het gevolg is van een aan Amac toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Amac verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Amac en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. De aansprakelijkheid van Amac is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende Overeenkomst door Amac aan Koper is gefactureerd. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan 3 maal het totaalbedrag dat in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van Koper exclusief BTW in rekening is gebracht. 

15.2 Geen aanvaarding aansprakelijkheid

Amac is in geen geval aansprakelijk voor:

  • schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door Amac binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; 
  • indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals (doch niet beperkt tot) gederfde omzet en winst; 
  • schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Amac op te volgen; 
  • schade die is veroorzaakt doordat Amac gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper; 
  • schade die wordt veroorzaakt doordat de Koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en (digitale) gegevens; 
  • schade die wordt veroorzaakt doordat de Koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

 

Artikel 16. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens 

16.1 Wet

Amac leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een Koper zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kan de Koper hierover met Amac contact opnemen.

16.2 Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper verstrekte gegevens worden door Amac gebruikt voor het verwerken van de Overeenkomsten en opgenomen in haar klantenbestand. Amac gaat zorgvuldig om met de door Koper verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Policy en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. 

16.3 Gebruik gegevens

De Koper geeft door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming aan Amac tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.

 

Artikel 17. Klachtenregeling

17.1 Klachtenformulier

Indien een Koper niet tevreden is over de wijze waarop Amac uitvoering geeft of heeft gegeven aan de Overeenkomst, kan de Koper zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd bij Amac melden door middel van een klachtenformulier via [email protected]

17.2 Behandeltermijn

Bij Amac ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Amac beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door Amac binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Koper gezonden met een indicatietermijn waarbinnen de Koper een uitgebreider bericht kan verwachten.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 18.1 Toepasselijk recht

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 18.2 Forumkeuze

Alle geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken
Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken