Terug naar overzicht

Algemene Voorwaarden A-Mac B.V.

Versie 1.1

Let op: Dit is Versie 1.1 van de Algemene Voorwaarden. Klik hier voor de meest recente versie 

Artikel 1 Definities

 1. A-Mac: de besloten vennootschap A-Mac B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30194102;
 2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Producten en/of Diensten koopt voor privégebruik;
 3. Niet-consument: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen Consument is;
 4. Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon, Consumenten of Niet-consument, die Producten en/of Diensten koopt van A-Mac;
 5. Producten: goederen tot koop waarvan de Koper zich tegenover A-Mac verbindt, zoals computers, randapparatuur en/of software;
 6. Diensten: de door of namens A-Mac, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, reparaties en onderhoud;
 7. Software: computerprogrammatuur;
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen A-Mac en Koper;
 9. Koop op afstand: een overeenkomst tussen A-Mac en Consument in de zin van artikel 7:46a BW en welke tot stand komt door middel van een door A-Mac georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en waarbij gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Online winkel: de digitale winkel van A-Mac via haar website www.a-mac.nl;
 11. Winkel: alle (inloop)vestigingen van A-Mac;
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door A-Mac aan Koper. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt voor Consumenten of alleen voor Niet- consumenten of bij aankopen in de Winkel dan wordt dat vermeld. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn.

Voor Overeenkomsten die tot stand komen via de Online winkel gelden de bijzondere bepalingen uit artikel 10 die bij voorrang gelden in geval van tegenstrijdigheid met de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door A-Mac aan Koper. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Inzage

Bij het betreden van een Winkel van A-Mac wordt aan (potentiële) Kopers op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat A-Mac beschikt over Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten Overeenkomsten en welke ter inzage liggen in iedere vestiging van A-Mac. Deze Algemene Voorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar en worden op verzoek van Koper kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.a-mac.nl.

2.3 Wijziging

A-Mac behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

2.4 Vernietigbare bepaling

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. A-Mac en de Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

Artikel 3 Aanbiedingen en orders

3.1 Aanbiedingen

Alle door A-Mac gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Indien vermeld zijn aanbiedingen geldig gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn.

3.2 Totstandkoming Overeenkomst

Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen Overeenkomsten niet tot stand door het plaatsen van een order, doch uitsluitend door een schriftelijke bevestiging van de order door A-Mac. De orderbevestiging worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Koper onverwijld bezwaar daartegen is gemaakt.

3.3 Order

Iedere order van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Koper om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen. A-Mac aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat zij de order bevestigt. A-Mac is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren.

3.4 Informatie aanbieding

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door A-Mac kenbaar worden gemaakt in haar Winkel of Online winkel, via e-mail of andere communicatiemiddelen met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Al het voorgaande geeft als zodanig geen enkele garantie aan de Koper. Afwijkingen geven aan Koper geen recht, aflevering en/of betaling van Producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding. De door A-Mac gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door A-Mac en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld.

Artikel 4 Koopprijs en betaling

4.1 Koopprijzen

De overeengekomen koopprijs is als volgt bepaald:

a. Indien de Overeenkomst tot stand komt in de Winkel of Online winkel: de koopprijs die vermeld staat op het prijskaartje in de Winkel respectievelijk op de website van de Online Winkel en behorende bij het Product.

b. Indien de order voor het Product en/of Dienst door A-Mac is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de koopprijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;

c. Indien de order door A-Mac op andere wijze dan als bedoeld in sub b is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van A-Mac, die van kracht zijn op de datum van de order.

Van koopprijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan geen nakoming worden geëist.

4.2 Prijsverhoging

Indien na de datum van de aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is A-Mac gerechtigd de overeengekomen koopprijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Niet-consumenten niet het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.3 Betaling

De prijzen voor Consumenten zijn telkens vermeld inclusief btw. De prijs is exclusief bezorg-, en verzekeringskosten voor vervoer van Producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. A-Mac is geheel vrij in de keuze van transport. A-Mac is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de Koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betaling dient in contanten, pinbetaling, bancair, per creditcard of door middel van tegoed- en cadeaubonnen plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen. Behoudens contante verkoop of verkopen bij vooruitbetaling in de Winkel of Online Winkel, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. A-Mac kan naar eigen keuze eerdere betaling verlangen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst. Bij reserveringen kan A-Mac een aanbetaling verlangen van minimaal 10% van de koopprijs.

In het geval dat Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is A-Mac gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.

4.3.1 Betalingsverplichting consument

In het geval een Consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is A-Mac, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.3.2 Betalingsverplichting niet-consument

In het geval een Niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is A-Mac, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.4 Incasso

Indien A-Mac na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Koper alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder inbegrepen de daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van advocaten, deurwaarder en andere gemaakte kosten. De door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-.

4.5 Opschorting

Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van A-Mac niet het recht op verrekening of opschorting.

Artikel 5 Aflevering

5.1 Verlies en schade

Het risico voor verlies van of schade aan de door Koper van A-Mac gekochte Producten gaat over vanaf de juridische cq. feitelijke levering aan de Koper en/of een door Koper aangewezen derde. Aflevering vindt plaats bij aankoop in de Winkel of op het adres van A-Mac, waar de Overeenkomst tot stand komt. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

5.2 Termijnen levering

a. Voor Niet-consumenten zijn de door A-Mac genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient A-Mac in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

b. Bij Consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient A-Mac in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig dagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

5.3 Overmacht en opschorting

Indien A-Mac door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is A-Mac gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van A-Mac op betaling door de Koper van de reeds door A-Mac verrichte leveranties of prestaties, dan wel is A-Mac gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal A-Mac alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van A-Mac is sprake, indien A-Mac verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van A-Mac, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van A-Mac aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is A-Mac op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de Koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 6 Retourneren en ruilen

De Koper kan bij elke Winkel in Nederland een in een Nederlandse Winkel van A-Mac aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

6.1 Retournering met originele kassabon

Retournering van een bij A-Mac gekocht Product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop. A-Mac is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon te honoreren, indien de Koper binnen 14 dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. De Koper moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.

b. Het Product dient aangekocht te zijn in een vestiging van A-Mac in Nederland.

c. Het Product inclusief eventuele accessoires moet compleet en onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt.

d. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken.

e. Het Product is ongebruikt.

6.2 Retournering zonder originele kassabon

Retournering van een bij A-Mac gekocht Product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is alleen mogelijk met originele kassabon. Indien A-Mac uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, niettemin bereid is het bij A-Mac gekochte product zonder originele kassabon terug te nemen, geschiedt dit alleen tegen ruiling voor een ander A-Mac Product of tegen uitreiking van een tegoedbon.

6.3 Uitsluiting retour

Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

a. Prepaidpakketten;
b. Softwarepakketten;
c. Licentiegebonden producten;
d. Desktopcomputers en notebooks;
e. Hygiënische producten (koptelefoons en dergelijke);
f. Verbruiksartikelen (inktcartridges, toners en dergelijke);
g. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk) of speciaal voor de Koper bestelde producten.

Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn Producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de Koper of derden.

6.3 Tegoed- en cadeaubonnen

Tegoedbonnen en cadeaubonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoed- of cadeaubon, ontvangt de Koper in beginsel een nieuwe tegoed- of cadeaubon.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Betalingsverplichting

De eigendom van alle door A-Mac aan Koper geleverde Producten blijft bij A-Mac, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens A-Mac heeft voldaan en gaat pas dan over op Koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens A-Mac is nagekomen. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde. Eventuele uitgekeerde schadepenningen die in de plaats treden van de Producten komen toe aan A-Mac.

7.2 Verpanden

Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van A-Mac te bewaren. 

7.3 Beslag

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten van A-Mac, is de Koper verplicht A-Mac en de beslaglegger daarvan dadelijk op de hoogte te stellen. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is A-Mac zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient A-Mac tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

Artikel 8 Non-conformiteit

8.1 Aanvaarding Producten

De Koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door A-Mac geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.  Door Niet-consumenten moeten alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan A-Mac binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.

Consumenten dienen A-Mac binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.

8.2 Ondeugdelijk Product

Op voorwaarde dat de Koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft A-Mac de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor A-Mac redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is A-Mac met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.

Artikel 9 Garanties en reparaties

9.1 Fabrieksgarantie

Door leveranciers of licentiegevers aan A-Mac gegeven (fabrieks)garanties voor Producten zullen steeds aan Kopers worden overgedragen. Indien het Product binnen de van toepassing zijnde (fabrieks)garantietermijn een gebrek vertoont, zal A-Mac of haar leverancier of de licentiegever het Product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het Product aan A-Mac is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de Koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het Product). Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van Consumenten niet aan.

9.2 Vervallen garantie

Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een gebruik dat afwijkt van het normale gebruik en/of is veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak en/of niet aan A-Mac is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, verminking, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende Product niet-geautoriseerd service centre. A-Mac berekent de kosten van reparaties door aan de Koper bij Producten waarvan geen sprake is van non-conformiteit.

9.3 Geen garantie

A-Mac geeft geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd of indien de zaak gedemonteerd is (geweest).

9.4 Melden defect product

Bij een defect van een Product waarvoor garantie geldt, kan de Koper - indien aangegeven - direct contact opnemen met A-Mac of de betreffende fabrikant, importeur, leverancier (voor telefoonnummers zie garantiekaart, handleiding of kassabon). Op het moment dat de Koper telefonisch contact opneemt dient de Koper de originele kassabon en garantiekaart bij de hand te hebben. Bij melding van een defect dient de Koper steeds uitdrukkelijk voorafgaand te melden dat aanspraak wordt gemaakt op garantie.

9.5 Non-conformiteit

Na de garantieperiode maar tijdens de economische levensduur van een Product, moet de Koper kunnen aantonen dat een Product non-conform is en het Product juist is gebruikt. Als door een reparatie vanwege non-conformiteit de economische levensduur wordt verlengd, dan kan A-Mac een deel van de reparatiekosten aan de Koper in rekening brengen naar rato van de verlenging van de economische levensduur. Ook bij vervanging kan A-Mac kosten in rekening brengen naar rato van de verlengde economische levensduur. Bij vervanging houdt A-Mac zich het recht voor een technisch gelijkwaardig Product te leveren.

9.6 Aankopen buiten Nederland en A-Mac

Buiten Nederland of buiten de Winkel van A-Mac gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van A-Mac in Nederland, als het Product in Nederland te koop is of te koop is geweest.

9.7 Garantie reparatie tegen betaling

Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent A-Mac of haar leverancier een beperkte garantie van 3 maanden, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. A-Mac is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De Koper dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

9.8 Afgifte reparatie

Gerepareerde producten waarvan de kosten door de Koper moeten worden betaald, worden uitsluitend tegen contante betaling van het totaalbedrag afgegeven. Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van A-Mac worden afgegeven. A-Mac is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van A-Mac de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is. Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal A-Mac de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van A-Mac het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

9.9 Bewaartermijn reparatie

Indien de Koper, al dan niet op basis van garantie, A-Mac opdracht heeft gegeven tot reparatie van een Product en het Product wordt niet binnen drie maanden nadat het Product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde Product ten behoeve van A-Mac. De Koper zal alsdan A-Mac vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De Koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het Product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.

Artikel 9a Extra garantie

1. Wanneer er sprake is van een aankoop door een Consument dan geeft A-Mac een extra garantie. Deze garantie is van toepassing op alle Apple computers, Apple iPads en Apple iPods in het assortiment. Al deze bij A-Mac nieuw verkochte producten krijgen 3 (drie) jaar garantie vanaf de datum van aankoop, ongeacht de garantietermijn van de fabrikant.

2. Uitgezonderd van 3 (drie) jaar garantie zijn:

a) accu's en batterijen

b) adapters

c) harde schijven

d) overige bijgeleverde accessoires

e) aankopen gedaan door Niet-consumenten

3. Hetgeen vermeld in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Koop op afstand

10.1 Registratie en inloggen

De Koper kan uit het aanbod via de Online winkel artikelen kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de Koper gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd en een wijze van betaling te kiezen. De Koper moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. A-Mac gaat uitsluitend Overeenkomsten aan met Kopers, die wonen in Nederland. De website bezoeken zonder daadwerkelijke Overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie.

10.2 Prijzen Online Winkel

Prijzen op de Online Winkel staan aangegeven bij de artikelen en zijn inclusief btw. Bij bestelling of betaling wordt de Koper gevraagd de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. De Koper ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven emailadres, met welke ontvangstbevestiging de Overeenkomst tot stand komt. A-Mac is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren.

10.3 Betalingsmogelijkheden

Bij bestellingen via de Online winkel kan de Koper kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt. Een remboursbetaling vindt contant plaats dan wel op een wijze als door de vervoerder bepaald.

10.4 Koop ontbinden

In het geval van een Koop op afstand geldt voor Consumenten het volgende: Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een Product ontbinden. A-Mac mag om een schriftelijke bevestiging vragen.

Ontbinding is uitgezonderd voor:

 1. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur (zoals softwareproducten) en vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken.
 2. verbruiksartikelen zoals cartridges en toners waarvan de verpakking is geopend.
 3. hygiënische producten (zoals koptelefoons en dergelijke).
 4. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument.
 5. producten die voor verkoop ongeschikt zijn geworden of zijn gebruikt.

10.5 Retourzending

De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de Consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

10.6 Levering

Als plaats van levering geldt het huisadres dat de Koper aan A-Mac heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de Koper tijdens de bestelling is geselecteerd. A-Mac zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Artikel 11 Reservering van Producten

De klant kan een Product reserveren. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, maar A-Mac kan voor sommige Producten een aanbetaling eisen van minimaal 10% van de koopprijs. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk door A-Mac gemeld 

Indien de klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen via de telefonische klantendesk van A-Mac, via de Online winkel of in samenwerking met een verkoopmedewerker in de betreffende A-Mac Winkel. A-Mac bericht de klant, zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald in de Winkel.

A-Mac houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product maximaal 3 werkdagen beschikbaar.

A-Mac behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren alsmede de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen te bepalen.

Artikel 12 Diensten

Indien A-Mac diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen. A-Mac zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

12.1 Aanbieding

A-Mac spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. A-Mac behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door Koper aanvaard is, behoudt A-Mac zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

12.2 Derden

Indien naar het oordeel van A-Mac derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de Koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.

12.3 Vertraging dienst

A-Mac spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. A-Mac is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

12.4 Informatieplicht Koper

De Koper dient A-Mac op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat A-Mac de diensten kan verlenen.

12.5 Backup

De Koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat A-Mac de diensten uitvoert.

12.6 Meerwerk

Indien er sprake is van meerwerk is A-Mac gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door A-Mac aan Koper schriftelijk worden medegedeeld. De Koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door A-Mac.

12.7 Training

Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is A-Mac gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de Koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is A-Mac gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. A-Mac is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 Auteursrechten en overige rechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde Software of andere Producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten - berusten uitsluitend bij A-Mac en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

13.2 Kopiëren

Het is Koper niet toegestaan deze Producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door A-Mac vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van A-Mac.

13.3 Reservekopie

De Koper heeft het recht een reservekopie van de Software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de Software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar.

13.4 Kennis vergaring

A-Mac behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Vrijwaringen

De Koper vrijwaart A-Mac voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen A-Mac en de koper gesloten Overeenkomst worden gebruikt.

Indien de Koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of Software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of Software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Schade

A-Mac is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door Koper aan A-Mac voor het Product of de Dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door A-Mac of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.

15.2 Geen aanvaarding aansprakelijkheid

A-Mac aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Koper voor:

 • schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door A-Mac binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;
 • indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst;
 • schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van A-Mac op te volgen;
 • schade die is veroorzaakt doordat A-Mac gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper;
 • schade die wordt veroorzaakt doordat de Koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens;
 • schade die wordt veroorzaakt doordat de Koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

Artikel 16 Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

16.1 Wet

A-Mac leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een Koper zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kan de Koper hierover met A-Mac contact opnemen. A-Mac zal de Koper alle gewenste informatie verstrekken en indien door de Koper gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.

16.2 Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper verstrekte gegevens worden door A-Mac gebruikt voor het verwerken van de Overeenkomsten en opgenomen in haar klantenbestand. A-Mac gaat zorgvuldig om met de door Koper verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.

16.3 Gebruik gegevens

De Koper geeft door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming aan A-Mac tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.

Artikel 17 Klachtenregeling

17.1 Klachtenformulier

Indien een Koper niet tevreden is over de wijze waarop A-Mac uitvoering geeft of heeft gegeven aan de Overeenkomst, kan de Koper zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd bij A-Mac melden door middel van een klachtenformulier via care@a-mac.nl.

17.2 Behandeltermijn

Bij A-Mac ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door A-Mac beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door A-Mac binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Koper gezonden met een indicatietermijn waarbinnen de Koper een uitgebreider bericht kan verwachten.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Toepasselijk recht

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2 Forumkeuze

Ten aanzien van geschillen is de rechter in Utrecht bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een Consument en A-Mac is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument mede bevoegd.